Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Steenhuis

1. Advocatenkantoor Steenhuis (hierna: AS) is een zelfstandige advocatenpraktijk. Alle verstrekte opdrachten worden door AS uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen de cliënt(e) en de advocaat van AS aan wie de opdracht is verstrekt dan wel de advocaat die de opdracht feitelijk uitvoert of doet uitvoeren, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

3. AS sluit uitdrukkelijk uit dat de werkzaamheden als een resultaatverbintenis zouden worden aangemerkt. Iedere aansprakelijkheid van AS is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door (de advocaat van) AS afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de polisvoorwaarden van die verzekering geldende eigen risico. De aansprakelijkheid van AS vervalt indien opdrachtgever niet binnen een jaar nadat opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt, AS aansprakelijk heeft gesteld.

4. AS kan in het kader van de uitvoering van een aan haar gegeven opdracht gebruik maken van de diensten van derden en zal, indien dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, daarover zoveel mogelijk vooraf met haar opdrachtgever overleg plegen. In geen geval zal AS aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

5. De werkzaamheden van AS worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle werkzaamheden verricht tegen vergoeding van een honorarium dat wordt berekend aan de hand van het verrichte aantal uren vermenigvuldigd met het ten tijde van de verrichtingen geldende uurtarief van AS. Het honorarium is exclusief omzetbelasting, verschotten en andere kosten van derden, zoals griffierecht en kosten van deurwaarders, vertalers, procureurs, etc. Deze kosten worden separaat in rekening gebracht. AS behoudt zich het recht voor haar werkzaamheden op voorschotbasis te verrichten.

6. De betalingstermijn voor alle facturen van AS bedraagt uiterlijk veertien dagen, tenzij door AS schriftelijk een andere termijn wordt aangegeven. Reclamatie binnen 1 maand na facturering, anders wordt verondersteld dat opdrachtgever de factuur onbetwist heeft behouden en zal voldoen. Bij niet-tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119 BW respectievelijk 6:119a BW. AS behoudt zich in geval van niet-tijdige betaling het recht voor om de werkzaamheden, onder gelijktijdige kennisgeving aan de opdrachtgever, op te schorten. Indien na sommatie betaling gedurende meer dan acht dagen uitblijft, kan een vergoeding in rekening worden gebracht wegens buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het openstaande bedrag

7. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de voor of namens AS werkzame advocaten, adviseurs en alle overige personen die voor of namens AS werkzaam zijn.

8. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

9. Op de rechtsverhouding tussen AS en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
background image background image